| měření hluku | odhlučnění | hluk z dopravy | stavební akustika | akustické studie | hluk v průmyslu | hluk ze stavební činnosti | neprůzvučnost |
akusticke centrum - logo
Akustické Centrum - Autorizovaná laboratoř dle zákona č.258/2000 Sb.
Bělohorská 131/210
169 00 Praha 6
tel.
mobil

e-mail
+420 235 315 094
+420 603 525 620
+420 604 207 713
ac@akustickecentrum.cz
 • měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti na stavbách - HIT
 • měření doby dozvuku
 • měření vzduchové neprůzvučnosti fasád i jednotlivých prvků - např. ověření skutečné akustické kvality oken na stavbě (v terénu) pomocí dvoukanálové techniky (např. kontrola neprůzvučnosti při výměněn oken) - HIT
 • určení zvukové izolace kabin - měření in situ, identifikace akusticky slabých míst
 • posouzení navržených stavebních konstrukcí objektu vzhledem k požadavkům na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532
 • návrhy a případná realizace akustického zesílení stavebních konstrukcí
 • měření hluku ze silniční, železniční, letecké a lodní dopravy - HIT
 • hlukové mapování komunikací (na základě přímého měření) - HIT
 • posouzení hlukových poměrů před a po rekonstrukci komunikace - HIT
 • určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů
 • studie a hlukové mapy - simulace pomocí programů CADNA, HLUKPLUS - HIT
 • návrhy protihlukových stěn a valů, včetně optimalizace
 • posouzení, resp. návrh obvodového pláště objektů, včetně okenních konstrukcí
 • posouzení hlučnosti zpomalovacích prahů
 • posouzení hlučnosti parkovišť
 • vstupní měření a akustický průzkum
 • měření doby dozvuku - HIT
 • návrh koncepce řešení prostorové akustiky uzavřených prostor prostorů
 • detailní návrh akustického řešení interiérů
 • komplexní dodávky a montáže zvukoabsorpčních materiálů - HIT
 • ověřovací a atestační měření, porovnání s požadovanými (resp. garantovanými) hodnotami
 • měření a hodnocení srozumitelnosti nouzových evakuačních systémů - HIT
 • návrh systémů evakuačního rozhlasu - HIT
 • výpočty pokrytí poslechových ploch hudebním či řečovým signálem, výpočty srozumitelnosti pomocí počítačových simulačních metod
 • návrh elektroakustického ozvučení uzavřených prostorů i otevřených prostranství a venkovních sportovišť a stadiónů
 • ekvalizace elektroakustických systémů ozvučení
 • zpracování projektové dokumentace všech stupňů v oboru elektroakustiky
 • dodávky a instalace elektroakustických zařízení
 • hygienické měření v mimopracovním prostředí - měření stacionárních zdrojů hluku (zejména technických zařízení budov – TZB, např. ventilátorů, chladicích jednotek, kompresorů, výtahů, garážových vrat, náhradních zdrojů, kotlů, výměníkových stanic apod.) - HIT
 • posouzení hlukových poměrů v okolí hlučných provozoven ve venkovním i vnitřním prostoru (diskotéky, rockové kluby, letní kina, zimní stadióny)
 • posouzení hlukových poměrů v okolí průmyslových zdrojů (výrobní závody, posklizňové linky, tepelné elektrárny, větrné elektrárny, čističky odpadních vod - ČOV, kotelny, teplárny, výměníkové stanice, truhlárny apod.)
 • testovací měření nových prostorů před uzavřením nájemní/kupní smlouvy pro způsobilost objektu pro hlučnou provozovnu při simulovaném provozu (diskotéky, kluby, kulturní sály apod.) - HIT
 • studie hluku ze stavební činnosti - HIT
 • návrh reálných protihlukových opatření
 • měření vstupních akustických parametrů - měření hlučnosti stavebních mechanismů, měření hlukového pozadí před započetím stavby
 • krátkodobé i dlouhodobé monitorování hlučnosti staveb
 • ověřování hlučnosti hlukově dominantních mechanizmů, zdrojů hluku
 • hygienická měření v pracovním prostředí
 • technická měření výrobních zařízení uvnitř i vně výrobních hal
 • návrh kategorizace pracovníků - HIT
 • identifikace dominantních zdrojů hluku uvnitř i vně výrobních hal
 • návrh opatření u zdrojů i v prostoru haly a ověření akustického efektu počítačovou simulací
 • posouzení hlukových poměrů uvnitř výrobních hal
 • posouzení hlukových poměrů na pracovištích ve venkovním prostoru
 • krátkodobé i dlouhodobé monitorování hlučnosti venkovních akcí (sportovní, reklamní, kulturní akce, hudební festivaly) - HIT
 • optimalizace nastavení ozvučení vzhledem k hygienickému limitu
 • Měření celkových vibrací v budovách – nejčastěji ze stavební činnosti, při rekonstrukci vozovek a železničních koridorů, dále vibrací vyvolaných silniční a železniční dopravou, těžbou v lomech apod. - HIT
 • Měření vibrací přenášených na ruce – pracovní prostředí (ruční nářadí)
 • Měření celkových horizontálních a vertikálních vibrací – pracovní prostředí (řízení dopravních prostředků a stavebních strojů)
 • typové zkoušky ventilátorů
 • typové zkoušky klimatizačních jednotek
 • ověření efektu tlumičů hluku
 • typové zkoušky domácích spotřebičů a hlučných zařízení provozovaných ve venkovním prostoru (dle Nařízení vlády č. 9/2002 Sb.)
 • testovací měření součástek s deklarovanou hlučností - identifikace vad
 • měření hlučnosti zpomalovacích prahů na komunikacích
 • měření akustické intenzity
 • lokalizace zdrojů hluku, mapování zvukového pole pomocí intenzitní sondy
 • identifikace akusticky slabých míst, průzvučných štěrbin, "skrytých" postranních přenosů
 • určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí intenzitní sondy - HIT
 • měření hladiny akustického výkonu domácích spotřebičů a hlučných zařízení provozovaných ve venkovním prostoru (dle Nařízení vlády č. 9/2002 Sb.) - HIT
 • komplexní prověření akustické kvality objektu sestávající zejména ze stavebně akustických měření (izolace stěn, stropů, obvodových plášťů, oken a dveří) a hygienických měření (stacionární zdroje hluku, sanitární technika, ovládací prvky)
 • prověření nových objektů před nastěhováním (začátkem využívání) nebo pro reklamační či soudní řízení - HIT
 • úpravy prostorové akustiky studiových místností, sálů, poslucháren, zasedacích místností, sportovních hal (zvukoabsorpční podhledy, stěnové obklady, závěsné prvky typu baffle atd.)
 • zvukoizolační předstěny, podhledy, příčky ze sádrokartonu
 • protihlukové úpravy v průmyslu (kovové kapotáže, kryty, zástěny, kabiny pro obsluhu, tlumiče hluku)
Aktuality

20.08.2020

Studio pro postsynchrony na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Zrealizovali jsme prostorově akustické úpravy studia pro postsynchrony na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

22.05.2020

Prostorová akustika víceúčelového sálu Komunitního centra v Lomnici u Sokolova
Nová realizace prostorové akustiky víceúčelového sálu Komunitního centra v Lomnici u Sokolova.

14.03.2020

Pořízení elektromobilu Tesla
Ve snaze být výrazným způsobem šetrnější k životnímu prostředí a pro snížení nákladů na dopravu byl pořízen elektromobil Tesla.

02.01.2020

Ing. Jaroslav Pitter
Zemřel kolega Ing. Jaroslav Pitter.
Výběr z měřící techniky

Spektrální analyzátor hluku 2250

Soubor měřidel

Všesměrový zdroj hluku

Zdroj kročejového hluku

Spektrální analyzátor hluku

Zdroj kročejového hluku

Měřící aparatura 2,5 kW

Detail tlačítek analyzátoru hluku

Pulse

Přechodová sada do okna

Venkovní sada

Detail vnitřku všesměrového zdroje hluku

      mobil +420 603 525 620, +420 604 207 713
      tel. +420 235 315 094
Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS   Valid CSS