| měření hluku | odhlučnění | hluk z dopravy | stavební akustika | akustické studie | hluk v průmyslu | hluk ze stavební činnosti | neprůzvučnost |
akusticke centrum - logo
Akustické Centrum - Autorizovaná laboratoř dle zákona č.258/2000 Sb.
Bělohorská 131/210
169 00 Praha 6
tel.
mobil

e-mail
+420 235 315 094
+420 603 525 620
+420 604 207 713
ac@akustickecentrum.cz

Hluk z dopravy

 • měření hluku ze silniční, železniční, letecké a lodní dopravy - sondy v denní a noční době, 24-hod. kontinuální měření
 • hlukové mapování komunikací - určení chráněných objektů s překročeným hlukovým limitem, návrh vhodných protihlukových opatření (na základě přímého měření i výpočtů, včetně podrobného sčítání dopravy) - HIT
 • posouzení hlukových poměrů před a po rekonstrukci komunikace - na základě přímého měření - HIT
 • určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů
 • studie a hlukové mapy pomocí programu HLUKPLUS
 • návrhy protihlukových stěn a valů, včetně optimalizace typu stěny, jejího tvaru, délky a výšky
 • posouzení, resp. návrh obvodového pláště objektů, včetně okenních konstrukcí
 • posouzení hlučnosti zpomalovacích prahů, měření, počítačová simulace - predikce dopadu instalace zpomalovacích prahů na hlukové poměry v dané lokalitě - HIT
 • posouzení hlučnosti parkovišť
 • posouzení vlivu snížení-zvýšení rychlosti vozidel
 • měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk
 • simulace hluku z dopravy (tvorba hlukových map) u složitých dopravních situací pomocí programu CADNA A
Požadavky na podklady pro studii
 • situace širších vztahů v měř. 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 s vrstevnicemi, se stávající, případně i nově navrhovanou zástavbou
 • dopravní intenzity pro hodnocené období (rok), rozdělené na osobní a nákladní (pomalá) vozidla a denní, resp. noční dobu
 • podélný řez komunikací, vzorový příčný řez
 • dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukových poměrů (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu)
Vybrané referenční akce
Obytný soubor Hagibor, Obytný soubor Postřižín, Nájezdová rampa z ul. Vyskočilovy, Sjízdná rampa do ul. Michelské, Bytový dům Kavčí hory, Hotel ECM - letiště Praha Ruzyně, Centrum Vejvoda Zbraslav, Silnice I/38 km 159 - 219, Silnice 327 - průtah Týncem nad Labem, 1. rychlostní železniční koridor Poříčany - Přelouč, Újezd u Průhonic (vůči dálnici D1), Nemocnice Na Homolce, Hořovice - východní obchvat, Štěrboholská radiála, Vysočanská radiála, Spalovna nemocnice Benešov, železniční koridor Planá – Mariánské Lázně – Cheb, železniční koridor České Budějovice - Dvořiště
Naši významní zákazníci
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Technická správa komunikací Praha, Stavby silnic a železnic, Skanska, Průmstav, České aerolinie, AGA - letiště, Renix, Zlínstav Zlín, VPÚ DECO PRAHA, A.D.O., OMW ČR, ARAL ČR, CKD Praha DIZ, Eurovia, atd.
Grafické výstupy
model dopravní situace vytvořený programem CADNA A:


Simulace z programu Hluk plus:
    
Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      mobil +420 603 525 620, +420 604 207 713
      tel. +420 235 315 094
Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS   Valid CSS